Tumačenje odredbi Zakona o trošarinama

Datum: 17.02.2015, Utorak
Klasa: 410-19/14-03/366
Davatelj: Carinska uprava

Zaprimili smo upit u kojem tražite tumačenje trošarinskih propisa u vezi obveze prijave trgovačkog društva GP E d o o Č u registar trošarinskih obveznika odnosno da li se siti smatra trošarinskim obveznikom iz čl 94 st 1 t 3 Zakona o trošarinama kada u statusu oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda prirodni plin u jedinstvenom procesu kogeneracije proizvede električnu energiju te ju koristi za vlastite potrebe Nadalje u svom podnesku navodite da je oslobođeni korisnik GP E d o o Č nabavljao prirodni plin bez obračunate trošarine temeljem trošarinskog odobrenja za oslobođenog korisnika prirodnog plina za svrhu jedinstvenog procesa kogeneracije od opskrbljivača M PLIN d o o Č te je isti koristio osim za svrhu kogeneracije iz trošarinskog odobrenja i u kuhinji te kotlovnici U odnosu na navedeno pitate da li treba obračunati trošarinu na prirodni plin na dio nezakonito isporučenog i utrošenog prirodnog plina samo opskrbljivaču ili i oslobođenom korisniku sukladno odredbi čl 21 st 2 t 3 Zakona ili primjeni čl 21 st 4 Zakona tako da solidarno odgovaraju za plaćanje trošarine Naknadno je dostavljena nadopuna tražene dokumentacije vezano za odobrenje oslobođenog korisnika Trošarinskim obveznikom za električnu energiju iz tarifne oznake KN 2716 prema čl 94 stavak 1 t 3 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 smatra se proizvođač kada proizvedenu količinu energije koristi za vlastite potrebe Sukladno čl 44 st 1 Zakona sva pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu ovoga Zakona U predmetnom ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja