Tuzemni prijenos porezne obveze – građevinske usluge

Datum: 02.07.2014, Srijeda
Klasa: 410-01/14-01/633
Davatelj: Porezna uprava

Dostavili ste pitanja u vezi primjene prijenosa porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno čl. 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik), koja navodimo i na koja odgovaramo u nastavku.
 
      Odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona i čl. 152. stavka 1. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
      1. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na usluge koje obavljaju arhitekti i inženjeri geodezije? Na koji se način tretiraju usluge legalizacije objekta koji je u izgradnji?
 
      Odredbama čl. 152. st. 1. t. d) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona smatraju usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske, i elektrotehničke djelatnosti ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a) toga stavka.
 
      Iz navedenog proizlazi da se prijenos porezne obveze primjenjuje na usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske i geodetske djelatnosti, ukoliko je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje djelatnosti gradnje.
 
      U vezi usluga koje pružaju arhitekti napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje prilikom izvođenja slijedećih usluga: izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor gradnje, projektantski nadzor, vođenje projektiranja, poslovi glavnog projektanta, kontrola projekata, vođenje građenja, upravljanje projektom gradnje i slično.
 
      Vezano za geodetske usluge napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje na geodetske usluge koje su nužne za obavljanje djelatnosti izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta kao što su primjerice izrada geodetskog projekta i njegovih sastavnih dijelova i usluge inženjerske geodezije.
 
      Prilikom obavljanja usluge legalizacije građevinskog objekta koji je u izgradnji napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje, kao ni na one geodetske usluge koje nisu nužne za obavljanje djelatnosti izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.
 
      2. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze prilikom obavljanja popravaka već montirane opreme i uređaja (npr. rashladno postrojenje)? Na koji se način utvrđuje radi li se o rekonstrukciji građevinskog objekta? Da li se u sklopu rekonstrukcije građevinskog objekta primjenjuje prijenos porezne obveze kada se izvodi usluga ugradnje uređaja i opreme?
 
      Odredbama čl. 152. st. 2. točke c) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona osobito ne smatra periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme.
 
      Rekonstrukcija građevinskog objekta podrazumijeva izvođenje građevinskih radova kojima se bitno poboljšava kakvoća, funkcija, kapacitet i trajanje postojeće građevine. Takvi se radovi odnose na modernizaciju, radove zbog promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa, dograđivanje, nadograđivanje, proširenje postojeće građevine, kao npr. postojećeg stana ili poslovnog prostora (primjerice dogradnja soba ili pomoćnih prostorija), uklanjanje vanjskog dijela građevine, rušenje nosivog zida kako bi se od dvije prostorije dobila jedna, proširenje prometnice radi veće propusne moći, zamjene postojećih cjevovoda i vodova s onima koji imaju veći kapacitet i slično. Poboljšanju građevina pripadaju i radovi kojima se potpuno zamjenjuju primjerice dotrajale električne ili vodovodne instalacije, kao i uvođenje plinskih instalacija, centralnog grijanja, klimatizacijskog sustava i slično u postojeće građevine. Rekonstrukcija također podrazumijeva izvedbu radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove. Izvođenjem rekonstrukcije također se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, što znači da je za izvođenje radova rekonstrukcije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.
 
      Odredbama čl. 152. st. 2. t. c) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona smatraju ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.
 
      3. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze prilikom obavljanja usluga na telekomunikacijskoj infrastrukturi kao što su primjerice ukapčanje korisnika, otkloni smetnji, popravak i rekonstrukcija mreže (tzv. mini projekti preventivnog održavanja mreže), zatim izgradnja mreže u sklopu koje se vrše geodetska snimanja i daju projektna rješenja, te izvođenje kućnih instalacija?
 
      U vezi telekomunikacijskih radova, prijenos porezne obveze se primjenjuje prilikom izgradnje, nadogradnje, proširenja, rekonstrukcije ili sanacije telekomunikacijske mreže ili njenog dijela, kao i na ostale građevinske radove koji su potrebni za njihovo izvođenje. Prijenos porezne obveze se u navedenom slučaju primjenjuje i prilikom projektiranja mreže, izgradnje mrežne infrastrukture, montiranja potrebnih uređaja i opreme, komunikacijskih čvorova i transmisije, izradu investicijsko-tehničke dokumentacije, ugradnje montažnih zdenaca, provjere kapaciteta mreže i slično. Prilikom obavljanja geodetskog snimanja i ostalih geodetskih usluga primjenjuje se prijenos porezne obveze, ukoliko su te usluge nužne za izgradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju telekomunikacijske mreže, odnosno infrastrukture. Naknadni popravak ili zamjena uređaja i opreme, zatim naknadna mjerenja i ispitivanja na već postavljenim kablovima, vodovima te ugrađenoj opremi i uređajima, otklanjanje grešaka i smetnji i slični radovi ne smatraju se građevinskim radovima, te se prilikom njihovog izvođenja ne primjenjuje prijenos porezne obveze.
 
      Prilikom obavljanja telekomunikacijskih radova kao što su jednostavna uključenja (koja se sastoje od spajanja linije kod operatera, spajanja linije kod korisnika, te ugradnje terminalne opreme kao što je modem ili STB uređaj), DTH uključenja (koja se sastoje od uključenja satelitskog prijemnika i montaže satelitske antene), FTTH uključenja (koja se sastoje od isporuke terminalne opreme i postavljanja optičkog kabela u građevinski objekt) i migracije (koje se sastoje od prespajanja instalacija kod korisnika i zamjene terminalne opreme) ne primjenjuje se prijenos porezne obveze. Ukoliko se neke od navedenih usluga ili slične usluge obavljaju prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta (stambenih, nestambenih zgrada i slično) tada se primjenjuje prijenos porezne obveze.
      Radovi kao što su složena uključenja (koja se sastoje od povlačenja zračnog, odnosno uvlačenja podzemnog kabela od izvoda do korisnika, postavljanje novog stupa i slično), tzv. mini projekti (proširenje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), ugradnje zdenaca, stupova, iskopa u svrhu uključenja novih korisnika ili rekonstrukcije dijela mreže) i mega projekti (izgradnja nove, te proširenje i rekonstrukcija postojeće EKI) smatraju se građevinskim radovima te se prilikom njihovog obavljanja primjenjuje prijenos porezne obveze, kao i na radove kao što su zamjena postojećih stupova, kablova, zdenaca i slično, dok se na radove kao što su održavanje zdenaca (provjetravanje, ispumpavanje vode, uklanjanje smeća, zamjena poklopca) primjenjuje opća stopa PDV-a.
 
      Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se prilikom obavljanja radova kao što su otklon kvara koji podrazumijeva prespajanje žica, zamjenu terminalne opreme i slične radove (tzv. otklon smetnje 1. razine), dok se prijenos porezne obveze primjenjuje prilikom obavljanja radova tzv. otklona smetnji 2. razine koji podrazumijevaju iskope, sanaciju površine, postavljanje novih ili zamjena postojećih stupova i kabela i slično.
 
      Izvođenje, zamjena ili popravak komunikacijskih vodova i kablova bilo da su postavljeni podzemno ili nadzemno smatraju se građevinskim radovima, te se prilikom njihovog izvođenja primjenjuje prijenos porezne obveze. Ukoliko telekomunikacijski radovi (primjerice zamjena vodova) iziskuju dodatne građevinske radove kao što su iskopi, razbijanje betonske ili asfaltne ploče, bušenje rupa, pojedini bravarski radovi i slično, tada se i na te radove primjenjuje prijenos porezne obveze.
 
      4. Na koji se način tumače odredbe čl. 152. st. 1. t. a) i st. 2. t.c) Pravilnika, te t. 12. i 28. Dodatka II. Pravilnika?
 
      Iz navedenih odredbi Pravilnika i točaka 12. i 28. Dodatka II. Pravilnika proizlazi da se prijenos porezne obveze primjenjuje na sve elektroinstalacijske i komunikacijske radove kada se izvode prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta. Prilikom obavljanja usluga kao što su popravak, zamjena, ali ne i ispitivanje već ugrađenih instalacija, odnosno vodova i kablova, također se primjenjuje prijenos porezne obveze. Nadalje, prilikom obavljanja radova kao što su popravci, zamjena, montaža i demontaža, umjeravanja, ispitivanja i ostale slične usluge kada se izvode na već ugrađenoj opremi i uređajima prijenos porezne obveze se ne primjenjuje.
 
      Ukoliko se primjerice na građevinskom objektu zamjenjuje kompletna elektroenergetska instalacija sa svim potrebnim uređajima i opremom, te vodovima i kablovima prijenos porezne obveze se primjenjuje.
 
      Nadalje, svi elektroinstalacijski radovi na javnoj rasvjeti smatraju se građevinskim radovima ukoliko se izvode prilikom izgradnje, nadogradnje ili rekonstrukcije javne rasvjete (primjerice zamjena ili postavljanje jednog ili više stupova javne rasvjete). Održavanje električne opreme u stupovima javne rasvjete ne smatra se građevinskom uslugom te se na takve radove ne primjenjuje prijenos porezne obveze. Takvi se radovi odnose na popravke i zamjenu žarulja, svjetiljki, zaštitnih plastika za svijetljenje, porculanskih grla, prigušnica, zamjena razdjelnika, sklopke, osigurača i ostalih sličnih dijelova.
     

Povratak na mišljenja