Ulazak u sustav PDV-a – centar za ljudska prava

Datum: 30.12.2010, Četvrtak
Klasa: 410-19/10-01/306
Davatelj: Porezna uprava

Ustanova Centar za ljudska prava iz Zagreba, (u daljnjem tekstu: Centar), obavlja, između ostalog, djelatnost praćenja stanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Također, obavlja i izdavačku i istraživačku djelatnost te je od navedene djelatnosti u tekućoj godini Centar obavio isporuka u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna. Na pitanje o oslobođenju od upisa Centra u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u sljedećoj godini odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 34. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik) poduzetnik, osim poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona, čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj nije bila veća od 85.000,00 kuna, oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.

Člankom 34. stavak 6. i 7. Pravilnika propisano je ako poduzetnik iz stavka 4. istoga članka Pravilnika tijekom tekuće godine ostvari isporuke koje bi bile oporezive u vrijednosti preko 85.000,00 kuna, postaje poreznim obveznikom od 1. siječnja iduće godine. O činjenici da je u protekloj godini obavio isporuke koje bi bile oporezive iznad određenog iznosa i time postao obveznikom poreza na dodanu vrijednost poduzetnik iz stavka 6. istoga članka Pravilnika obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem prijave radi upisa u registar poreznih obveznika najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Prijava se podnosi na obrascu P-PDV 1 čiji je oblik i sadržaj sastavni dio Pravilnika, sukladno odredbama članka 40. stavak 7. i 9. Pravilnika.

Sukladno navedenome, obzirom da je Centar ostvario u tekućoj godini prihode od istraživačke djelatnosti u iznosu većem od 85.000,00 kuna, obvezan je do 15. siječnja iduće (2011.) godine o tome obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave te podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, u skladu s naprijed navedenim odredbama Zakona i Pravilnika. Napominjemo da porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza samo u dijelu koji se odnosi na oporezivu djelatnost te da Ministarstvo financija, Porezna uprava mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti oslobađanja od obveze upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koja je propisana navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.

Povratak na mišljenja