Ulazak u sustav PDV-a – Komora i njezine sastavnice

Datum: 26.02.2010, Petak
Klasa: 410-19/10-01/60
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo vaš upit u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Naime, kako navodite u upitu, komorski obrtnički sustav čine područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, koje kao samostalne pravne osobe obavljaju djelatnost najma poslovnog prostora. Na postavljeni upit odgovaralo u nastavku.

Prema odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatra u se poduzetnicima u smislu članka 2. stavka 3. Zakona ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.

Sukladno odredbi članka 2. stavka 3. Zakona i odredbi članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona, u vezi s odredbom članka 22. stavka ??? Zakona, poduzetnik, a time i porezni obveznik je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je godišnja vrijednost njegovih isporuka dobara i obavljenih usluga, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 1. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

Odredbom članka 39. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.) propisano je da Porezna uprava procjenjuje jesu li se stekli uvjeti za status poreznog obveznika na vlastitu inicijativu ili na prijedlog nekog od poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe s tim da taj prijedlog podrži komora nadležna za obavljanje te djelatnosti.

Prema odredbama Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 77/93. – 79/07.) komorski sustav ustrojen je na teritorijalnom principu i to: na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, odnosno na razini općina i gradova osnivaju se udruženja obrtnika kao pravne osobe radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću, na razini županija osnivaju se područne obrtničke komore kao pravne osobe radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske djeluje Komora koja obavlja javne ovlasti.

Stoga, Komora i njezine sastavnice ne smatraju se poduzetnikom niti poreznim obveznikom sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, sve dok se ne ispune uvjeti propisani odredbama članka 39. stavka 2. Pravilnika.

Povratak na mišljenja