Uputa – Podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi

Datum: 21.01.2009, Srijeda
Klasa: 410-01/08-01/1388
Davatelj: Porezna uprava

Zbog jedinstvenog postupanja u radu pri podnošenju godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi (dalje u tekstu: pomorci), daje se sljedeća uputa:

1. Obveza podnošenja godišnje porezne prijave

U skladu s člankom 128. stavkom 3. Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04., 76/07. i 146/08.), član posade broda u međunarodnoj plovidbi nema obvezu obračuna i plaćanja predujma poreza na dohodak prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ostvarenima tijekom godine, a obvezan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, sukladno odredbama propisa o porezu na dohodak, bez obzira na broj dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

2. Rok podnošenja godišnje porezne prijave

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008. podnosi se, u skladu s člankom 42. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.; dalje u tekstu: Zakon) i člankom 101. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/86., 53/91., Odluka USRH 103/96.), najkasnije do 2. ožujka 2009.

Ako se pomorac na dan isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje godišnje porezne prijave nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na brodu u međunarodnoj plovidbi te stoga nije u mogućnosti u propisanom roku podnijeti godišnju poreznu prijavu, smatra se da je ispunjen opravdan razlog za propuštanje zakonskog roka, a za koji pomorac nije odgovoran (viša sila). U navedenom slučaju, pomorac može, prema članku 84. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08.), podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje roka. Tu činjenicu pomorac je obvezan dokazati potvrdom nadležne lučke kapetanije na kojoj mora biti naznačen i naziv broda odnosno brodara.

Primjerice: pomorac se nalazi ukrcan na brodu u međunarodnoj plovidbi od 20. siječnja 2009. godine i nije se iskrcao do kraja veljače 2009. te nije podnio godišnju poreznu prijavu u roku. Iskrcao se na dan 10. ožujka 2009. te je u roku od osam dana, računajući od 11. ožujka, odnosno najkasnije do 18. ožujka, obvezan podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i istodobno godišnju poreznu prijavu za 2008.

Međutim, po isteku roka od tri mjeseca od propuštenog roka, dakle najkasnije do 1. lipnja 2009. godine, porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom. Primjerice u slučaju da je i na dan 1. lipnja 2009. pomorac još uvijek ukrcan na brodu u međunarodnoj plovidbi te je opet propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom. I ovu činjenicu pomorac treba dokazati potvrdom nadležne lučke kapetanije iz koje će biti razvidno da je početak ukrcaja bio prije 2. ožujka 2009. te daje razdoblje plovidbe trajalo neprekidno.

Nadalje, zbog podnošenja godišnje porezne prijave u Zakonom propisanom roku, godišnju poreznu prijavu pomorca može podnijeti i njegov opunomoćenik. Prema članku 15. stavku 2. Općeg poreznog zakona, opunomoćenik je osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku.

3. Načini podnošenja godišnje porezne prijave

Rezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta. U slučaju da porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu mjesno nenadležnoj ispostavi, nenadležna ispostava će prijavu zaprimiti i utvrditi pravodobnost predaje upisom nadnevka na naljepnicu. Predmet će se riješiti »Izvorno« slanjem prijava nadležnoj ispostavi. Nadnevkom podnošenja prijave smatra se nadnevak s naljepnice nenadležne ispostave. Temeljem navedenog, ako pomorac godišnju poreznu prijavu za 2008. preda u mjesno nenadležnoj ispostavi Porezne uprave do 2. ožujka 2009., smatrat će se da je porezna prijava podnesena u Zakonom propisanom roku, neovisno o tome što nije zaprimljena u ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta pomorca.

Porezni obveznici mogu godišnju poreznu prijavu predati izravno u ispostavi Porezne uprave ili je mogu poslati poštom preporučeno. Godišnje porezne prijave koje su 2. ožujka 2009. do 24:00 sata poslane preporučeno poštom smatraju se da su podnesene u Zakonom propisanom roku.

4. Ispravak godišnje porezne prijave

Prema članku 66. Općeg poreznog zakona, porezni obveznik može izvršiti ispravak prijave ako uoči da je porezna prijava koju je podnio ili koja je podnesena za njega netočna ili nepotpuna i da zbog toga može doći do manje ili više plaćenog poreza. Ispravak prijave porezni obveznik može izvršiti najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od isteka roka za podnošenje prijave. Nakon što je doneseno porezno rješenje ispravak porezne prijave više se ne može izvršiti.

Temeljem navedenog, u slučaju ako pomorac (ili njegov opunomoćenik) uz godišnju poreznu prijavu za 2008. nije priložio propisane isprave, može to učiniti i naknadno, u roku od dvanaest mjeseci od isteka roka za podnošenje prijave.

5. Potvrda o inozemnom dohotku i dokaz o porezu plaćenom u inozemstvu

Pomorac koji je u tijeku 2008. ostvario primitke za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu stranog brodara, obvezan je uz godišnju poreznu prijavu za 2008. priložiti propisane isprave: dokaze o ostvarenom inozemnom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu, Obrazac DPOM ako je isti izdala lučka kapetanija, Obrazac EPOM.

Dokazima o ostvarenom inozemnom dohotku osobito se smatraju potvrda stranog brodara o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada (plaći) za 2008. te potvrda o plaćenom porezu u inozemstvu u 2008.

Obzirom da pomorci ostvaruju inozemni dohodak po osnovi rada na brodovima u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu stranih brodara iz različitih zemalja svijeta, razvidno jest da dokazi o inozemnom dohotku i plaćenom inozemnom porezu mogu biti u različitim formama. Slijedom navedenog, pri podnošenju godišnje porezne prijave za 2008. navedenim dokazima mogu se smatrati sve vjerodostojne isprave iz kojih je razvidan iznos ostvarenog inozemnog dohotka odnosno iznos uplaćenog inozemnog poreza, neovisno o njihovoj formi.

Ako o broju dana plovidbe pomorca na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu stranog brodara lučka kapetanija ne vodi podatke, pomorac treba uz godišnju poreznu prijavu za 2008. priložiti potvrdu stranog brodara o danima plovidbe ili presliku pomorske knjižice iz koje je razvidan početak i prestanak plovidbe u poreznom razdoblju. Iznimno, vjerodostojnim ispravama za dokazivanje ukupnog broja dana potrebnih za utvrđivanje poreznog statusa, mogu se smatrati sve vjerodostojne isprave iz kojih je razvidan ukupan broj dana.

Iznimno, ako pomorac iz opravdanih razloga nije u mogućnosti pribaviti od stranog brodara dokaze o ostvarenom inozemnom dohotku te broju dana plovidbe u 2008., dokazima u te svrhe mogu se smatrati pisane izjave pomoraca dane pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. Napominjemo da se u pravilu radi o iznimnim slučajevima te da Porezna uprava može u tim slučajevima zatražiti provjeru iskazanih podataka od nadležnih tijela matičnih država vlasnika broda i isplatitelja plaće.

6. Izdaci za uplaćene doprinose

Prema članku 128. stavku 6. Pomorskog zakonika, članu posade broda u međunarodnoj plovidbi priznaju se, kao porezno priznati izdatak, i tijekom poreznog razdoblja uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja sukladno odredbama članka 129. toga Zakonika. Zbog izračuna dohotka od nesamostalnog rada, podatke o uplaćenim doprinosima u tijeku 2008. pomorac upisuje u Obrazac EPOM na temelju naloga za uplatu kojima raspolaže odnosno ako naloge za uplatu ne posjeduje, na temelju podataka koje mu na zahtjev izdaje nadležna ispostava Porezne uprave (ispis iz ISPU) uz naznaku na ispisu koji dio uplaćenih doprinosa se odnosi na obveze doprinosa za porezno razdoblje.

7. Ostale napomene koje se odnose na postupak podnošenja godišnjih poreznih prijava pomoraca

Pri zaprimanju i obradi godišnjih poreznih prijava za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi, djelatnici Porezne uprave obvezni su uputiti pomorce o njihovim pravima i obvezama u skladu s pozitivnim poreznim propisima te im pravodobno pružiti sve dostupne i raspoložive informacije u svezi navedene problematike.

U slučaju nejasnoća ili dvojbi potrebno je svaku podnesenu godišnju poreznu prijavu posebno i pojedinačno obraditi u skladu s pozitivnim propisima i uputama Porezne uprave.

Izjave koje prema ovoj uputi pomorac daje odnosno prilaže uz godišnju poreznu prijavu za 2008. ne moraju biti ovjerene od javnog bilježnika.

Povratak na mišljenja