Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Datum: 17.02.2012, Petak
NN br. 19/2012

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 78/10. i 76/11.), promijenio se u članku 4. stavak 1., a može se vidjeti ovdje.

Svi upravni postupci obračuna vodnoga doprinosa započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Ova Uredba stupa na snagu 17. veljače 2012.

Povratak na nove propise