Uredba o izmjeni Zakona o obveznim odnosima

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

Ovom Uredbom propisano je da se zatezna kamata za ostale odnose utvrđuje na način da se kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja uvećava za tri postotna poena, a ne za pet kako je to bilo propisano.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise