RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ljubešćica

Narodne novine br.1/2012. od 01.01.2012.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Proračuna Općine Ljubešćica.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10 %. Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Ljubešćica.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija RH – Porezna uprava, Područni ured Varaždin, Ispostava Novi Marof.

Ova Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2012.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)