RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koje pripadaju Općini Jakšić, visina poreza i porezne stope.

      Porezi Općine su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina.

      Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić br. 03/18.).

      Ova Odluka stupa na snagu 6. lipnja 2018., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)