RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

Narodne novine br.9/2019. od 25.01.2019.

 

     U Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača (Nar. nov., br. 13/16.), u članku 1. iza riječi: »stečaja potrošača« dodaju se riječi: »te nagrada i naknada troškova za rad povjerenika u jednostavnom postupku stečaja potrošača«.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

U slučajevima u kojima se provodi otvoreni jednostavni postupak stečaja potrošača povjereniku pripada pravo na jednokratnu nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna i pravo na naknadu troškova u iznosu od 200,00 kuna.«.

U članku 11. ispred stavka 1. dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada troškova povjereniku u jednostavnom postupku stečaja potrošača izražena je u neto iznosu.«.

Ova Uredba stupa na snagu 2. veljače 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)