Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16. i 127/17.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise