Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala

Datum: 10.07.2019, Srijeda
NN br. 66/2019

      Pravilnikom se propisuju:

– kriteriji za utvrđivanje nastanka osiguranog slučaja kada je kod Člana Fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima,

– rokovi i način dostave Hanfi i Operateru Fonda podataka koji se odnose na zaštićene tražbine klijenata, i

– način utvrđivanja vrijednosti financijskih instrumenata koje je Član Fonda dužan vratiti klijentu.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise