Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Datum: 10.07.2019, Srijeda
NN br. 66/2019

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Brela (u daljnjem tekstu: Općina).

      Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Brela (Glasnik – službeno glasilo Općine Brela, br. 1/10.).

      Ova Odluka stupa na snagu 26. travnja 2019., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise