Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

Datum: 12.07.2019, Petak
NN br. 67/2019

       Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obrazaca za podnošenje podnesaka u predstečajnom i stečajnom postupku:

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka na temelju članka 16. Stečajnog zakona (obrazac 1.)

2. Prijedlog vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka na temelju članka 16. Stečajnog zakona (obrazac 2.)

3. Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku na temelju članka 36. Stečajnog zakona (obrazac 3.)

4. Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama na temelju članka 41. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 4.)

5. Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama na temelju članka 41. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 5.)

6. Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika na temelju članka 42. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 6.)

7. Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 7.)

8. Dopuna tablice prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 5. Stečajnog zakona (obrazac 8.)

9. Tablica osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 3. Stečajnog zakona (obrazac 9.)

10. Dopuna tablice osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 5. Stečajnog zakona (obrazac 10.)

11. Obrazac za glasovanje u predstečajnom postupku na temelju članka 58. Stečajnog zakona (obrazac 11.)

12. Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 12.)

13. Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 13.)

14. Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 14.)

15. Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka na temelju članka 429. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 15.)

16. Prijava tražbine u stečajnom postupku na temelju članka 257. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 16.)

17. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava na temelju članka 259. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 17.)

18. Izvješće stečajnoga upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i o stanju stečajne mase na temelju članka 89. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 18.)

19. Izvješće stečajnoga upravitelja o stanju stečajne mase na temelju članka 289. stavka 6. Stečajnog zakona (obrazac 19.)

20. Završni račun stečajnoga upravitelja (obrazac 20.).

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 107/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise