Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14. i 70/17.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise