Zahtjev za tumačenje čl. 66. st. 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Datum: 19.03.2015, Četvrtak
Klasa: 423-08/14-01/138
Davatelj: Porezna uprava


Nastavno na upit mogu li se jamstva koristiti i prije izvršenja predstečajne nagodbe za naplatu otpisanog potraživanja od 40% kojeg je vjerovnik otpisao jamcu platcu po predstečajnoj nagodbi vezano za tumačenje čl. 66. st. 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.).

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je poseban zakon (lex specialis) pa njegove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg (generalnog) propisa. Ako nije drugačije određeno Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, na obvezne odnose primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izričito navodi u čl. 66. st. 14. da predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima placima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku u smislu smanjenja tražbine.
 
Dakle, vjerovnik ima čak i u slučaju otpisa dijela potraživanja u predstečajnoj nagodbi, pravo naplatiti cjelokupno potraživanje po predmetnom Ugovoru o kreditu temeljem Jamstva.
 
Navedenim člankom zakona izričito je predviđeno odstupanje od načela akcesornosti (posljedica akcesornosti jest da je obveza jamca redovito jednaka obvezi glavnog dužnika). Ovo iznimno zakonsko odstupanje opravdava se dobrovoljnim preuzimanjem rizika od strane jamca i jamstvo kao sredstvo osiguranja što štiti vjerovnika od rizika nesposobnosti i nemogućnosti (insolventnosti) glavnog dužnika podmirit obvezu.
 
Jamac platac odgovara vjerovniku kao i glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjene bilo od glavnog dužnika, bilo od jamca platca ili od obojice u isto vrijeme (solidarno jamstvo).
 
Prema čl. 111. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/08., 41/08., 125/11.), vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca iako nije prije toga pozvao glavnog dužnika na ispunjenje obveze, ako je očito da se iz sredstava glavnog dužnika ne može ostvariti njezino ispunjenje ili ako je dužnik pao pod stečaj.
 
Stavak 3. istoga članka propisuje ako se jamac obvezao kao jamac platac, tada odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jamca platca, bilo od obojice istodobno.
 
Člankom 114. st. 2. Zakona o obveznim odnosima propisano je da smanjenje obveze glavnog dužnika u stečajnom postupku ne povlači za sobom i odgovarajuće smanjenje jamčeve obveze, te jamac odgovara vjerovniku za cijeli iznos svoje obveze.
 
Znači da jamčeva obveza i dalje ostaje u nesmanjenom opsegu (svoti) bez obzira na to što je zbog stečaja ili preustroja smanjena imovina glavnog dužnika.
 
Sukladno navedenom, smanjenje obveze glavnog dužnika u predstečajnom postupku ne povlači za sobom i odgovarajuće smanjenje jamčeve obveze te jamac platac odgovara vjerovniku za cijeli iznos svoje obveze. Prema tome predmetna jamstva mogu se koristiti i prije izvršenja predstečajne nagodbe za naplatu otpisanog potraživanja od 40% kojeg je vjerovnik otpisao jamcu platcu po predstečajnoj nagodbi.

Povratak na mišljenja