Zakon o fiskalizaciji – prodaja tjednika namijenjenog igračima igara na sreću

Datum: 16.03.2013, Subota
Klasa: 410-01/13-01/142
Davatelj: Porezna uprava

    Zaprimili smo upit poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku, kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., u daljnjem tekstu: Zakon). Podnositelj upita se bavi djelatnošću igara na sreću (klađenje), a u poslovnim jedinicama (vezano uz djelatnost klađenja) prodaje tjednik namijenjen isključivo igračima, te se ne distribuira van poslovnice. Zanima ih, prema naprijed navedenom jesu li obveznici fiskalizacije.

    Obveznici fiskalizacije prema čl. 3. Zakona su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema čl. 5. Zakona.

    Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnim prostorima s opisom (poslovni prostor, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.

    Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnim prostorima, sukladno odredbama čl. 15. i 16. Zakona.

    Člankom 5. stavkom 6. Zakona propisano je da se iznimno obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za ostvarene promete od zaprimanja uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama.

    Prema trenutno važećim odredbama čl. 15. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09., 22/12., 136/12.), porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na računu treba navesti da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan.

    Odredbama čl. 15. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje ove podatke:
1. broj i nadnevak izdavanja,
2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),
3. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

      Prema odredbama čl. 15. st. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosno čl. 104. st. 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., 89/11., 29/12., 64/12., 146/12.) računi za gotovinski promet ne moraju se ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti (preko 50%) isporuka prodajnog mjesta u prethodnoj kalendarskoj godini odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, kao ni pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorijama. Poduzetnici koji počinju poslovati tijekom godine, utvrđuju uvjete iz ovog stavka na temelju očekivanog odnosa vrijednosti isporuke.
      
      Slijedom navedenog, porezni obveznik je za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću – klađenja oslobođen od obveze fiskalizacije, temeljem čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Nadalje, ako se pretežiti dio vrijednosti (preko 50%) isporuka prodajnog mjesta poreznog obveznika odnosi na maloprodaju dobara navedenih u čl. 15. st. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosno čl. 104. st. 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, društvo prilikom prodaje tjednika nije obvezno izdavati račune u smislu čl. 15. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pa time nije ni obvezno provesti postupak fiskalizacije. Odnosno, ako je porezni obveznik dužan izdavati račune za prodaju tjednika, dužan je i provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa.
      
      Zaključno, upućujemo Vas da posjetite web stranicu Porezne uprave (http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp) gdje možete na jednom mjestu preuzeti sve dosadašnje informacije, i pratiti sve novosti vezane za fiskalizaciju.
    

Povratak na mišljenja