Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Datum: 13.10.2021, Srijeda
NN br. 110/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredba Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 21/18. i 126/19.).

Postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi koje su vrijedile u trenutku pokretanja postupaka.

Ovaj Zakon stupa na snagu 21. listopada 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise