Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Datum: 26.03.2021, Petak
NN br. 30/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Nar. nov., br. 52/18. i 52/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 3. travnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise