Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke – isplata otpremnine

Datum: 25.08.2009, Utorak
Klasa: 410-01/09-01/1223
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit poreznog obveznika odvjetnika I. Ž. u svezi primjene Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke na otpremnine koje poslodavac isplaćuje radnicima. U nastavku dostavljamo odgovor.

Sukladno članku 3. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.; dalje u tekstu: Zakon) obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke je isplatitelj plaća, mirovina i drugih primitaka.

Prema članku 4. stavku 1. Zakona, poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na: 1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak; 2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, 3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak, 4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti. Nadalje, prema članku 4. stavku 2. i stavku 3. Zakona, propisano je da se u smislu toga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju primici iz stavka 1. točke 1. toga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. U smislu toga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na mirovine smatraju se primici iz stavka 1. točke 1. toga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Sukladno članku 10. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) porez na dohodak ne plaća se na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.

Odredbama članka 13. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. i 9/09. – ispravak) propisano je da se u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 1. podtočke 1.2. Zakona o porezu na dohodak, primicima po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primici od nesamostalnog rada ako prelaze iznose iz stavka 2. toga članka. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu.

Nadalje člankom 13. stavkom 2. točkom 20. i točkom 21. Pravilnika o porezu na dohodak, propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju radnicima za otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna i otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.

Prema odredbama članka 3. stavka 3. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 96/09.) primicima u smislu članka 4. stavaka 2. i 3. Zakona, ne smatraju se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina ako ne prelaze iznose iz članka 13. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak.

Slijedom navedenog, poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke ne plaća se prilikom isplata otpremnina ako iste ne prelaze iznos utvrđen člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak, odnosno ako iste ne prelaze iznos do kojega se ne plaća porez na dohodak. Stoga će u slučaju isplate otpremnine u iznosu većem od iznosa propisanog člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak isplatitelj otpremnine obračunati, obustaviti i uplatiti poseban porez na način propisan Zakonom i Pravilnikom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, budući da se otpremnine iznad propisanog iznosa sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak smatraju primitkom po osnovi nesamostalnog rada, odnosno plaćom. Napominjemo, da se oporezivim primitkom smatra samo dio otpremnine koji prelazi iznos propisan člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na mišljenja