Zaokruživanje postotka za primjenu prava na odbitak pretporeza

Datum: 20.10.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-01/323
Davatelj: Porezna uprava

Elektroničkim putem obratili ste se u vezi zaokruživanja postotka za primjenu prava na odbitak pretporeza u odnosu na čl. 138. st. 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) prema kojem porezni obveznik nije obvezan primjenjivati podjelu pretporeza ako utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98%. Obzirom da je porezni obveznik izračunao pravo na odbitak pretporeza u iznosu od 97,00013% postavlja se pitanje je li navedeni porezni obveznik obvezan izvršiti podjelu pretporeza ili nije.
Prema odredbama čl. 58. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija, uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza iz čl. 60. Zakona.
Odredbama čl. 62. st. 1. Zakona o PDV-u propisano je da ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama ovoga Zakona i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.
Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se prema čl. 62. st. 2. Zakona o PDV-u kao razmjerni dio na sljedeći način:
a) u brojniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama ovoga Zakona,
b) u nazivniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija uključenih u brojnik i transakcija za koje nije dopušten odbitak pretporeza te iznos subvencija, osim onih koje su izravno povezane s cijenom isporuka dobara ili usluga iz čl. 33. st. 1. Zakona o PDV-u.

Prema odredbama čl. 62. st. 3. Zakona o PDV-u kod izračuna iz čl. 62. st. 2. Zakona o PDV-u ne uzimaju se u obzir sljedeći iznosi:
a) iznos prometa koji se odnosi na isporuke gospodarskih dobara koja porezni obveznik koristi za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti,
b) iznos prometa koji se odnosi na povremene isporuke nekretnina,
c) iznos prometa koji se odnosi na povremene financijske transakcije navedene u čl. 40. st. 1.  t. b) do g) Zakona o PDV-u.

Dio pretporeza koji se može odbiti utvrđuje se na godišnjoj razini kao postotak i zaokružuje se naviše do sljedećeg cijelog broja, što je propisano čl. 62. st. 4. Zakona o PDV-u.
Odredbama čl. 138. st. 13. Pravilnika o PDV-u porezni obveznik koji u okviru svoje gospodarske djelatnosti obavlja isporuke dobara i usluga po kojima ima pravo na odbitak pretporeza i isporuke po kojima je isključeno pravo na odbitak pretporeza te na temelju izračuna iz čl. 62. st. 2. Zakona o PDV-u utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98% pri odbitku pretporeza za nabavljena dobra i usluge nije obvezan primjenjivati podjelu pretporeza.
U skladu s navedenim, iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak izračunava se na način iz čl. 62. st. 2. Zakona o PDV-u i sukladno čl. 62. st. 4. Zakona o PDV-u zaokružuje se naviše do sljedećeg cijelog broja. Međutim, čl. 138. st. 13. Pravilnikom o PDV-u nije propisano zaokruživanje, već da porezni obveznik nije obvezan primjenjivati podjelu pretporeza ako na temelju izračuna iz čl. 62. st. 2. Zakona o PDV-u utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98%. Prema tome, porezni obveznik koji je izračunao pravo na odbitak pretporeza u iznosu od 97,00013% obvezan je u smislu čl. 138. st. 13. Pravilnika o PDV-u izvršiti podjelu pretporeza pri odbitku pretporeza za nabavljena dobra i usluge.

Povratak na mišljenja