Završne napomene uz predaju PD obrasca i uporaba dobitka u 2021.

Autor: I.P.
Trajanje: 2 h 25 min
Datum: 15.04.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Završne napomene uz predaju PD obrasca i uporaba dobitka u 2021.

Na ovoj snimci webinara dane su konačne napomene vezane uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (obrasca PD) i predaju GFI-ja za 2020. godinu u uvjetima posebnih okolnosti. Zbog toga će se na ovom webinaru obrazložiti sve posebnosti koje se odnose na sastavljanje Obrasca PD u uvjetima posebnih okolnosti te specifičnosti koje se odnose na dodatne podatke u GFI-ju za statističke potrebe. Uz navedeno, objašnjena su sva pravila koja su vezana uz uporabu dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu te moguća ograničenja isplate koja proizlaze iz mjera za očuvanje radnih mjesta.

Program

Završne napomene vezane uz predaju prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • NOVI ROKOVI za predaju prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) i godišnjih financijskih izvješća za potrebe statistike i za javnu objavu
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD na NOVOM OBRASCU
  • obrazloženja ključnih pozicija u Obrascu PD
  • novosti vezane uz pojedine pozicije u Obrascu PD (novosti vezane uz priznavanje troškova apartmana, kuća za odmor, plovila i dr.)
  • novosti u vezi s iskazivanjem dobivenih potpora koje su vezane uz COVID 19 u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobitak za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)
 • NOVOSTI vezane uz dodatne podatke pri sastavljanju GFI-ja za statističke potrebe

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Uporaba dobitka u d.o.o.-u, j.d.o.o.-u i d.d.-u kod ustanova i zadruga
 • Donošenje odluka o utvrđivanju GFI-ja i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
 • Računovodstveno praćenje uporabe dobitka i pokrića gubitka za 2020. godinu
 • Porezno motrište isplate dobitaka ostvarenih u 2020. godini i zadržanih dobitaka (načini isplate, podnošenje Obrasca JOPPD)
 • Moguća ograničenja isplate dobitaka u ovoj godini proizlaze i iz mjera za očuvanje radnih mjesta
 • Isplate predujmova dobitaka u 2021. godini
 • Rokovi predaje GFI-ja i Obrasca PD kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i dr.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 15. travnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).