RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se aktualizira problem neravnoteže realnog i financijskog sektora hrvatske ekonomije. Unatoč solidnim stopama gospodarskog rasta, stabilnom tečaju domaće valute, liberalizaciji tekućih i kapitalnih transakcija te započetim strukturnim reformama i zakonskim prilagodbama pravnoj stečevini EU, hrvatski financijski sustav i realni sektor nisu u ravnoteži koja bi jamčila dugoročnu stabilnost bez krize. Problem sigurnosti portfelja banaka i stabilnosti financijskog sustava eskalirat će ako dođe do znatnog pada cijena nekretnina koji bi onemogućio bankama da prisilnom prodajom kolaterala nadoknade kreditne plasmane bez većih gubitaka.

  1. Uvod
  2. Obilježja makroekonomskog okružja
  3. Međuovisnost čimbenika kreditne ekspanzije banaka
  4. Utjecaj cijena nekretnina na sigurnost bankovnih portfelja
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)