RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Konsolidacija financijskih izvješća društava jedne grupe (matice i svih ovisnih društava) složeni je računovodstveni postupak budući da treba prikazati bilancu, račun dobitka i gubitka, izvješće o promjeni kapitala te novčane tijekove i bilješke kao da su to financijska izvješća jedne ekonomske cjeline, jednog subjekta. Zbog takvog se postupka u poslovnim knjigama trebaju osigurati podaci koji će takav iskaz omogućiti. To znači da vrijednost svih ulaganja matice u ovisna društva, a i eventualno ovisnih društava međusobno, treba utvrđivati prema unaprijed utvrđenim metodama sukladno MSFI-ima i HSFI-ima, ovisno o tome koje standarde društvo primjenjuje. Sve bitnije transakcije i poslovne promjene treba provoditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama koje će vrijediti za sva društva u jednakim uvjetima na jednak način.U ovom članku autorica piše o metodama utvrđivanja vrijednosti ulaganja u društvima čija financijska izvješća sudjeluju u konsolidaciji te daje okvirni sadržaj internog akta o konsolidacijskim postupcima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)