Prijam robe ili materijala u skladište i kalkulacija nabavne cijene

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Prijam robe ili materijala u skladište i kalkulacija nabavne cijene
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Skladištenje robe ili materijala je međufaza u prometu dobara koja bi trebala što kraće trajati ili je ne bi trebalo ni biti. Bez obzira na to prijam (preuzimanje) robe odnosno prijelaz rizika pri nabavi materijala i drugih dobara treba pratiti s dužnom pozornošću. Kalkulacija i raspored troškova nabave zaprimljenih dobara je posljednja isprava (obračun) s kojom prijam i knjiženje završava u robnom ili materijalnom knjigovodstvu, a preuzeta zaliha postaje predmet bilančnog obuhvaćanja. U ovom se članku iznose neka pitanja i daju rješenja kako bi se unaprijedilo upravljanje zalihama i smanjili troškovi.
  1. Bitna pravila kod prijma robe ili materijala
  2. Prijelaz rizika u vezi s prodajom preuzimanjem robe ili materijala i troškovi u vezi s tim
  3. Tijek prijma predmeta
  4. Ustroj prijma predmeta
  5. Ispitni postupci u prijmu
  6. Sastavljanje isprave o prijmu – primka
  7. Kalkulacija nabavne cijene materijala ili robe
  8. Zaključak
Hashtags:
#Management, #Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine