Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2008
Članak:
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (II.)
Stranica:
16.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi, br. 9/08. objavili smo prvi dio članka o prekograničnim aspektima djelovanja investicijskih fondova. U ovom broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove tematike, na način da se u članku najprije prikazuju poreznopravna pitanja na komparativnoj razini te relevantne odredbe međunarodnoga poreznog prava (pravila iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), kao i relevantne odredbe prava Europske unije o oporezivanju investicijskih fondova.
  1. Poreznopravna pitanja
  2. Relevantne odredbe međunarodnoga poreznog prava – pravila iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  3. Relevantne odredbe prava europske unije o oporezivanju investicijskih fondova
  4. Zaključne napomene
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo