Pravo i porezi 10/2008

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novosti u ZPP-u
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (II.)
Autori: Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Primjena intertemporalnih pravila pri rješavanju privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem – poredbnopravna razmatranja
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
O procesnim pretpostavkama za naknadu neimovinske štete po Zakonu o medijima
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.
Fleksibilizacija tržišta rada
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Njemački Zakon o procjeni za potrebe oporezivanja
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ