Konačni obračun PDV-a za 2008. – sastavljenje obrasca PDV-K

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Konačni obračun PDV-a za 2008. – sastavljenje obrasca PDV-K
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec.
Sažetak:
Konačni obračun treba i za 2008. sastaviti na godišnjem izvješću – obrascu PDV-K, koji se nije promijenio u odnosu na prijavu za prethodnu, 2007., godinu. Konačni obračun je ponajprije kontrola ispravno obračunanog PDV-a na promete dobara i usluga u protekloj poslovnoj godini, što daje mogućnot provođenja možebitnih ispravaka. Zato i obveza izrade konačnog obračuna PDV-a za porezne obveznike ne podrazumijeva samo sastavljanje godišnjeg izvješća.O osobitostima izrade konačnog obračuna, uz prikaz bitnijih stajališta Ministarstva financija, kao kontrola ispravno obračunanog PDV-a, a koja su objavljena u cijelosti u časopisu PiP u 2008., može se pročitati u nastavku članka.
  1. UVOD2
  2. NOVOSTI U VEZI S OPOREZIVANJEM PDV-om U 2008. I PRIKAZ BITNIJIH STAJALIŠTA MINISTARSTVA FINANCIJA
  3. OSOBITOSTI PRI IZRADI KONAČNOG OBRAČUNA PDV-a ZA NEKE DJELATNOSTI
  4. NAJBITNIJE ODREDBE U VEZI SA SASTAVLJANJEM KONAČNOG OBRAČUNA PDV-a
  5. IZRADA KONAČNOG OBRAČUNA PDV-a ZA DRUŠTVA I OBRTNIKE »DOBITAŠE«
  6. IZRADA KONAČNOG OBRAČUNA PDV-a ZA FIZIČKE OSOBE “DOHODAŠE”
  7. ZAKLJUČIVANJE POREZNIH EVIDENCIJA − KNJIGE I-RA I U-RA
  8. OBRAZAC PDV-K ZA 2008.
Hashtags:
#PDV, #Porezi