Transferne cijene povezanih društava i plaćanje poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Transferne cijene povezanih društava i plaćanje poreza na dobitak
Stranica:
116.
Autor/i:
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Između povezanih osoba rezidenata cijene isporučenih dobara i usluga mogu se određivati slobodno prema uvjetima ugovora poduzetnika. Slobodno ugovaranje cijena ne dovode u pitanje ni propisi o porezu na dobitak. To vrijedi, međutim, ako jedan i drugi poduzetnik djeluju u istim poreznim uvjetima, tj. da jedan od tih poreznih obveznika ne koristi propisane porezne povlastice, a cijene su određene na takav način da se dobitak bez ekonomki opravdanih razloga prelijeva poduzetniku koji plaća manji porez.Kad je riječ o transakcijama između rezidenta i nerezidenta, tada se za utvrđivanje porezne osnovice, kao i mogućeg smanjenja rizika za plaćanje poreza, treba upoznati s odredbama Zakona o porezu na dobit, međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i smjernica o transfernim cijenama. U članku se ne opisuje problem kamata.
  1. Uvod
  2. Načelo neovisnosti
  3. Metode utvrđivanja transfernih cijena
  4. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo