O primjeni nove Uredbe o uredskom poslovanju

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2009
Članak:
O primjeni nove Uredbe o uredskom poslovanju
Stranica:
8.
Autor/i:
Štefanija Kasabašić, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 1. siječnja 2010. na snagu stupa nova Uredba o uredskom poslovanju. Primjenom nove Uredbe o uredskom poslovanju prestaje vrijediti dosadašnja Uredba o uredskom poslovanju i Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju. Uredsko su poslovanje obvezna voditi tijela državne uprave, stručne službe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo