Komore u Republici Hrvatskoj

Časopis: Pravo i porezi - 4.2010
Članak:
Komore u Republici Hrvatskoj
Stranica:
1.
Autor/i:
Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Posljednjih godina je u nizu djelatnosti prisutan trend komorskog udruživanja osoba koje obavljaju te djelatnosti. Autor kroz ovaj članak pruža uvid u osnove komorskog organiziranja, daje kratak pregled povijesti komora te pojašnjava sadržaj ovlasti komora registriranih u RH. Naglašava da su Komore pravne osobe sa javnim ovlastima osnovane prvenstveno radi zaštite i promicanja interesa određene struke.

U hrvatskom pravu se komore osnivaju zakonom, kojim im se dodjeljuju i javne ovlasti, te je članstvo u komori obvezan uvjet za obavljanje pojedine struke. Komore su načelno samostalne u svom radu, dok nadzorne ovlasti nad njima imaju resorna ministarstva. Osnivanjem više novih komora posljednjih godina, komorsko organiziranje je obuhvatilo niz struka i djelatnosti. U RH su trenutno aktivne 24 komore, no zbog postojećih inicijativa o osnivanju komora u još nekoliko struka realno je pretpostaviti da će se taj broj idućih godina povećati.

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo