Posebni porez na plaće pomoraca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Posebni porez na plaće pomoraca
Stranica:
68.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov, br. 94/09., dalje: Zakon o posebnom porezu) koji se primjenjuje od 1. kolovoza 2009. plaća se posebni porez na plaće i mirovine rezidenata. Tom su obvezom obuhvaćeni i članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, ako su plovili manje od 183 dana jer su u tom slučaju obveznici plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) koji ostvare ploveći na brodu. Gotovo do predaje prijave poreza na dohodak nije bilo poznato na koji će način članovi posade broda plaćati posebni porez. O ovoj se problematici očitovalo Ministarstvo financija mišljenjem te o tome pišemo u nastavku ovog članka.

1. Uvodne napomene

2. Obračun posebnog poreza članova posade broda

3. Zaključak

Hashtags:
#Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja