Uredba EU 883/2004 – Mirovinsko osiguranje

Časopis: Pravo i porezi - 9.2010
Članak:
Uredba EU 883/2004 – Mirovinsko osiguranje
Stranica:
64.
Autor/i:
Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 29. travnja 2004. Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.1 Za primjenu te uredbe Europske unije (EU) 16. rujna 2009. donesena je Uredba br. 987/2009 o određivanju načina primjene Uredbe br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.2 Sukladno čl. 91. Uredbe 883/2004 i čl. 97. Uredbe 987/2009, obje će se uredbe EU primjenjivati od 1. svibnja 2010. U prethodnim brojevima našega časopisa prikazali smo sadržaj i obilježja ove uredbe, njezino važenje s obzirom na osobe i primjenu u području zdravstvenog osiguranja i povodom ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a u ovom se broju daje prikaz Uredbe u dijelu o mirovinskom osiguranju.
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU