O pravorijeku: poredbenopravna analiza, manjkavosti hrvatskih rješenja i prijedlozi de lege ferenda

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
O pravorijeku: poredbenopravna analiza, manjkavosti hrvatskih rješenja i prijedlozi de lege ferenda
Stranica:
43.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
U ovome članku, u prvom njegovom dijelu ograničavamo se na sumarnu analizu pojma i vrsta pravorijeka u hrvatskom i poredbenom pravu. Tako postupamo da bismo uputili na razlike između hrvatskog i poredbenog prava prvenstveno što se tiče definicije pravorijeka i isključenja iz hrvatskog pojma tog instituta odluke arbitražnog suda kojima odlučuje o svojoj nadležnosti. U drugom dijelu članka usredotočujemo se na donošenje pravorijeka većinom članova arbitražnog suda i na mogućnost da arbitar koji ne prihvaća tekst takvog pravorijeka može podnijeti izdvojeno mišljenje (dissenting opinion, Sondervotum). Na kraju članka dajemo prijedloge o mogućim izmjenama i dopunama hrvatskog arbitražnog prava koja se odnose na definiranje pravorijeka i na problematiku izdvojenog mišljenja.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo, #Pravo, #Pravo, #PravoEU