O stečenim pravima i tehnološkoj cjelini – čl. 47. Zakona o privatizaciji

Časopis: Pravo i porezi - 10.2011
Članak:
O stečenim pravima i tehnološkoj cjelini – čl. 47. Zakona o privatizaciji
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Novodonesenim Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije uređuje se pojam turističkog i ostalog građevinskog zemljišta koje nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku pretvorbe odnosno privatizacije te se uređuju imovinskopravni odnosi na tom zemljištu i način njegova korištenja. Zakon je stupio na snagu 1. kolovoza 2010. U ovome se članku bavimo jednim aspektom tog zakona, istražujući je li taj zakon narušio stečena prava onih koji su ih stekli na temelju primjene odredbe čl. 47. Zakona o privatizaciji, te ako se to dogodilo, što se pravno može poduzeti.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #Pravo