Pravo i porezi 10/2011

Web izdanje 8,99
Kratki komentar FIDIC-ovih Harmoniziranih uvjeta
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Neovisnost i nagrađivanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora u upravnim odborima
Autori: Prof. dr. sc. Hana HORAK
Mr. spec. Kosjenka DUMANČIĆ, dipl. iur.
Novi Zakon o zadrugama – poslovanje zadruge, prestanak zadruge, hrvatski savez zadruga, zadružni savezi i vrste zadruga koje imaju određene posebnosti
Autor: Doc. dr. sc. Nina TEPEŠ
Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
O stečenim pravima i tehnološkoj cjelini – čl. 47. Zakona o privatizaciji
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Kolektivni pregovori u uvjetima postojanja više sindikata (II.)
Autor: Dr.sc. Viktor GOTOVAC, dipl.iur.
Informacijska sigurnost
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Rješenja i drugi akti koji se donose u postupku povodom zahtjeva za pristup informacijama
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Prikaz Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Kazneno djelo neisplate plaće i povrede drugih prava iz rada
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Nagodba pred Europskim sudom za ljudska prava – prijateljsko rješenje
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.