Kamate na odobrene zajmove fizičkim osobama nakon 15. listopada 2011.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Kamate na odobrene zajmove fizičkim osobama nakon 15. listopada 2011.
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju RRiF-a pisali smo o poreznom položaju kamata nakon 1. srpnja 2011. s motrišta utjecaja promjene eskontne stope HNB-a na visinu zateznih i ugovornih kamatnih stopa. Međutim, u međuvremenu su se promijenile još neke odredbe propisa o kamatama. Naime, u Nar. nov., br. 114/11. objavljene su izmjene Zakona o porezu na dohodak, pri čemu se jedna od izmjena odnosi na smanjenje granične kamatne stope s 4% na 3% godišnju kamatnu stopu na zajmove koji se odobravaju fizičkim osobama. Izmjene su stupile na snagu 15. listopada 2011. Više o navedenoj problematici pročitajte u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Kamate na odobrene zajmove fizičkim osobama – zaposlenicima
3. Kamate oporezive porezom na drugi dohodak
4. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi, #TroškoviOsoblja