Posebna naknada trgovačkom zastupniku (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 1.2012
Članak:
Posebna naknada trgovačkom zastupniku (I.)
Stranica:
36.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Sažetak:
Trgovački zastupnici, zbog poznavanja tržišta i potreba potencijalnih kupaca, igraju bitnu ulogu u trgovini. Oni služe kao poveznica između nalogodavca i kupca, omogućavajući nalogodavcu prodaju njegove robe. Za svoje djelovanje trgovački zastupnici imaju pravo, na temelju ostvarenog rezultata, zahtijevati od nalogodavca nagradu (naknadu). Ona se najčešće utvrđuje u obliku provizije, tj. u postotku od prometa ostvarenog zastupnikovim poslovanjem za sve poslove koji su sklopljeni za vrijeme trajanja ugovora, ali i nakon njegovog prestanka. No u mnogim je pravnim sustavima u Europi zaštita zastupnika išla mnogo dalje tako da je zastupniku osim provizije dano još i pravo na posebnu naknadu u slučaju prestanka ugovora, koja se ponekad naziva „terminalna naknada“ (engl. terminal compensation). U članku autor detaljno pojašnjava pitanja u vezi s ovom naknadom i daje poredbeni prikaz zakonskih rješenja u pojedinim europskim zemljama te rješenja u domaćem pravnom sustavu, koja su sada u cijelosti usklađena s europskom pravnom stečevinom.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo