Stajalište Europskog suda za ljudska prava o dopuštenosti revizije ratione valoris

Časopis: Pravo i porezi - 4.2012
Članak:
Stajalište Europskog suda za ljudska prava o dopuštenosti revizije ratione valoris
Stranica:
59.
Autor/i:
Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:
Na detaljan, zanimljiv i edukativan način autorica u ovom članku iznosi stajališta Europskog suda za ljudska prava1 u predmetima protiv Republike Hrvatske u kojima je Europski sud utvrdio povredu članka 6.1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda2 koji jamči pravo na pošteno suđenje (engl. right to a fair trial), a u postupku pred domaćim sudovima odlučivalo se o dopuštenosti revizije ratione valoris.
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU