Pravo i porezi

O imovini u poreznom pravu
pip - 4.2012, str. 3
Tužba protiv poreznog akta po novom Zakonu o upravnim sporovima
pip - 4.2012, str. 7
Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije
pip - 4.2012, str. 12
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (III.)
pip - 4.2012, str. 26
Hrvatski Zakon o mirenju iz 2011. – doprinos alternativnom rješavanju privatnopravnih sporova
pip - 4.2012, str. 34
O članku 156. Zakona o općem upravnom postupku
pip - 4.2012, str. 40
Posebne vrste javnih nabava
pip - 4.2012, str. 46
Prikaz izmjena i dopuna Zakona o sudskim pristojbama
pip - 4.2012, str. 50
Stajalište Europskog suda za ljudska prava o dopuštenosti revizije ratione valoris
pip - 4.2012, str. 59
Osnovna pravila Direktive Solvency II
pip - 4.2012, str. 64
Domaća sudska praksa
pip - 4.2012, str. 94
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 4.2012, str. 104
Pitanja i odgovori
pip - 4.2012, str. 111