Pravo i porezi 4/2012

Web izdanje 8,99
O imovini u poreznom pravu
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Tužba protiv poreznog akta po novom Zakonu o upravnim sporovima
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije
Autori: Prof. dr. sc. Hana HORAK
Dr. sc. Kosjenka DUMANČIĆ , dipl. iur.
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (III.)
Autori: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Hrvatski Zakon o mirenju iz 2011. – doprinos alternativnom rješavanju privatnopravnih sporova
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
O članku 156. Zakona o općem upravnom postupku
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Posebne vrste javnih nabava
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Prikaz izmjena i dopuna Zakona o sudskim pristojbama
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Stajalište Europskog suda za ljudska prava o dopuštenosti revizije ratione valoris
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Osnovna pravila Direktive Solvency II
Autor: Mr. sc. Ksenija JOZIĆ , dipl. oec