Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije

Časopis: Pravo i porezi - 4.2012
Članak:
Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije
Stranica:
12.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hana HORAK
Dr. sc. Kosjenka DUMANČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Razvoj prava društava te financijskih tržišta i slobode kretanja kapitala prati jačanje prava dioničara. Autorice u ovome članku razmatraju najnovija dostignuća u razvoju prava dioničara nakon donošenja Direktive 2007/36 i njezine implementacije u nacionalna zakonodavstva. Prava dioničara zajamčena pravnim okvirom nailaze na probleme u ostvarivanju prvenstveno zbog pasivnog držanja dioničara i nepostojanja želje za praćenjem rada društva čiji su dioničari. Autorice su provele istraživanje na uzorku 167 trgovačkih društava koja primjenjuju kodeks korporativnog upravljanja kako bi došle do rezultata koliki udio dioničara prakticira svoja prava u društvima koja su im zajamčena pravnim okvirom.
Hashtags:
#Pravo, #ZTD