RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o upravnim sporovima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012., već je izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 143/12.) koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. Autorica u nastavku članka prikazuje osnovne izmjene i dopune.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)