Što donosi novi Zakon o trošarinama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Što donosi novi Zakon o trošarinama
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Novi Zakon o trošarinama objavljen je u Nar. nov., br. 22/13. i 32/13., (dalje: ZOT), a stupio je na snagu 2. ožujka 2013., osim čl. 1. - 35., 41., 43. - 99., 101. - 114. i čl. 117. i 118. koji stupaju na snagu na dan prijma Republike Hrvatske u Europsku uniju. Danom pristupanja stavlja se izvan snage Zakon o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09. i 111/12., dalje: Zakon o trošarinama). Nadalje, čl. 36., 37., 38., 39., 40., 42., 100. i 115. ZOT-a stupaju na snagu 2. ožujka 2013. O novostima u oporezivanju „trošarinskih“ proizvoda i primjeni ZOT-a može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Trošarinski sustav oporezivanja i kretanja trošarinskih proizvoda
3. Trošarinski proizvodi
4. Prekršajne, postupovne te prijelazne i završne odredbe

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine