Utvrđivanje porezne obveze na novim prijavama PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Utvrđivanje porezne obveze na novim prijavama PDV-a
Stranica:
56.
Autor/i:
Autori: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
Stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u, koji će se primjenjivati ulaskom Republike Hrvatske (dalje: RH) u Europsku uniju (dalje: EU), porezni će obveznici, osim novih poreznih pravila u vezi s obračunavanjem i plaćanjem PDV-a, koristiti i nove obrasce za prijavu obveze PDV-a, ovisno o tome je li riječ o prometu u tuzemstvu, isporukama ili stjecanju dobara i usluga u EU, prijevoznim sredstvima i dr. Kako Pravilnik o PDV-u još nije donesen, na internetskim stranicama Porezne uprave www.poreza-uprava.hr dani su novi obrasci koje će porezni obveznici predavati za isporuke dobara i usluga ostvarene tek od 1. srpnja 2013. To znači da prvu prijavu na navedenim obrascima treba predati najkasnije do 20. kolovoza 2013.
  Autorice u članku objašnjavaju sadržaj novog Obrasca PDV i navedenih prijava, rokove plaćanja PDV-a i podnošenja prijava. Uz to daju primjer sastavljanja obračuna PDV-a na novom Obrascu PDV i prijave koja se odnosi na stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU te zbirne prijave za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU. Napominjemo da se u ovom broju časopisa RRiF, u zasebnom članku, može pročitati detaljnije i o sastavljanju prijava za isporuke i stjecanje novih prijevoznih sredstava u EU.
  1. Uvod
  2. Oporezivanje prema izdanim računima i naplaćenim naknadama
  3. Nove prijave PDV-a za obračunska razdoblja
  4. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za obračunsko razdoblje
Hashtags:
#PDV, #Porezi