Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Stranica:
32.
Autor/i:
Davor MIKAC, dipl. oec.
Sažetak:

Pri provedbi Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11. i 83/13.), obveznici njegove primjene provjeravaju ispravnost svojih postupanja. U ovom se članku daju odgovori na niz raznovrsnih pitanja iz područja javne nabave kako bi se obveznicima olakšala ispravna provedba tog Zakona.
Ovo je osma skupina odgovora na pitanja iz provedbe sustava javne nabave. Prethodna, sedma skupina pitanja objavljena je u časopisu RRiF, br. 8/13.
1. Može li u postupcima javne nabave sudjelovati gospodarski subjekt s iskazanim poreznim dugom, prijavljenim kao tražbina vjerovnika u postupku predstečajne nagodbe, odnosno, je li potvrda porezne uprave na kojoj je iskazano dospjelo porezno dugovanje, uz napomenu da je otvoren postupak predstečajne nagodbe, valjan dokaz da ne postoje razlozi za isključenje iz čl. 67. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi?
2. Može li u postupku javne nabave za izvođenje građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova biti odabrana ponuda ponuditelja koji je registriran samo za obavljanje građevinskih radova, ali ne i za elektroinstalaterske radove, radove na vodovodu, kanalizaciji i plinskoj instalaciji koji su također dio troškovnika?
3. Kako novoosnovano društvo može sudjelovati u postupcima javne nabave s obzirom na uvjete financijske sposobnosti koji se traže za određeno prethodno razdoblje poslovanja?
4. Može li se ponuditelj koristiti resursima drugih gospodarskih subjekata i prilikom dokazivanja uredno izvršenih ugovora?
5. Što znači „pravo aktivnog sudjelovanja“ na javnom otvaranju ponuda?
6. Je li factoring odnosno prodaja potraživanja predmet Zakona o javnoj nabavi?
7. Naručitelj je u postupku javne nabave od ponuditelja zahtijevao dokaz da nisu u postupku stečaja i likvidacije. Za potrebe utvrđivanja tih okolnosti tražio je da ponuditelj „dostavi izvod iz sudskog, obrtnog ili drugoga odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta (u RH potvrda Trgovačkog suda)“. Jedan je ponuditelj dostavio izvod iz obrtnog registra izdan od nadležnog Ureda državne uprave u županiji, no naručitelj je odbacio ponudu s obrazloženjem da je kao dokaz trebao dostaviti potvrdu Trgovačkog suda. Je li to ispravno?
8. Moraju li se svim ponuditeljima, uz odluku o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, dostaviti i svi prilozi zapisnika?
9. Na koji se način utvrđuje je li neki gospodarski subjekt obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi i mora li provoditi Zakonom propisane postupke javne nabave?
10. Podliježe li kamatni swap postupku javne nabave?
11. Je li usluga platnog prometa predmet postupka javne nabave te može li se ugovor sklopiti s više gospodarskih subjekata?
12. Može li javni naručitelj ugovoriti najam poslovnog prostora ako potencijalni privatni najmodavac nudi najam poslovnog prostora po cijeni u koju je uključeno i čišćenje prostora, održavanje prostora, zaštitarske usluge, usluge atestiranja vatrogasnih aparata te ne dopušta izvršavanje istih od strane najmoprimca, s obzirom na to da iste već postoje u poslovnom prostoru?
13. Što znači pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem i izmjenama dokumentacije za nadmetanje?

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko