Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
  Bespovratna sredstva isplaćena osobama iz fondova i programa Europske unije za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a sa svrhom obrazovanja i stručnog usavršavanja, od 5. srpnja nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak. Uvjet je da sredstva moraju biti isplaćena putem Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Osim toga, oporezivim primitcima od 5. srpnja 2013. ne smatraju se ni dnevnice za službena putovanja koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta. Više o načinu ostvarivanja prava za navedene programe EU, u nastavku članka.
  1. Sredstva dodijeljena iz fondova EU
  2. Troškovi nastali na službenom putu isplaćeni iz proračuna EU
  3. Tretman porezom na dodanu vrijednost
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi