Implikacije odredbe čl. 55. st. 4. Zakona o upravnim sporovima

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Implikacije odredbe čl. 55. st. 4. Zakona o upravnim sporovima
Stranica:
43.
Autor/i:
Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Sažetak:
Autor u ovome članku razmatra pitanje izjašnjavanja stranaka u upravnom sporu, uključujući relacije izjašnjavanja stranke s drugim važnim postupovnim institutima te uređenje tog područja u okviru ZUS-a. Naglasak razmatranja je na raščlambi implikacija odredbe čl. 55. st. 4. ZUS-a, tj. na obvezi suda da strankama omogući izjašnjavanje o činjenicama i dokazima na kojima namjerava utemeljiti svoju presudu. Materija izjašnjavanja stranke u upravnom sporu analizira se ne samo kao izjašnjavanje u smislu odredbe čl. 55. st. 4. ZUS-a, već općenito razumijevajući izjašnjavanje stranke kao iznošenje njenih navoda u sporu.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo