Prijava poreza na dohodak građana za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2013.
Stranica:
248.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poreznu prijavu nisu obvezni podnijeti svi porezni obveznici već samo oni koji su ostvarili primitke za koje se plaćeni porez tijekom 2013. (koji se smatra predujmom) ne smatra konačno plaćenim porezom. To su fizičke osobe koje utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka evidentiranih u poslovnim knjigama, kao što su obrtnici i slobodna zanimanja i ostali porezni obveznici koji su u poreznom smislu s njima izjednačeni.
  Poreznu su prijavu obvezni podnijeti i fizičke osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva, a nisu platile porez po tuzemnim propisima u roku od 8 dana od primitka novca, izaslani radnici ako su porez na plaću platili u zemlji izaslanstva u skladu s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, radnici koji su istodobno zaposleni kod dvaju poslodavaca i ostali porezni obveznici koji prije roka za predaju porezne prijave uoče neku nepravilnost u plaćanju poreza tijekom godine ili će to učiniti na poziv Porezne uprave i nakon roka za predaju porezne prijave.
  Ostali nespomenuti porezni obveznici nisu dužni podnijeti poreznu prijavu osim ako to žele, odnosno imaju razloga radi povrata poreza na dohodak.
  1. Uvodne napomene
  2. Osnove ostvarivanja dohotka
  3. Kako znati treba li podnijeti poreznu prijavu
  4. Razlozi zbog kojih porezni obveznik može odlučiti podnijeti poreznu prijavu iako nije obvezan
  5. Što treba znati o oporezivanju dohodaka da bi se mogla ispravno sastaviti porezna prijava
  6. Kome se predaje porezna prijava
  7. Može li se od porezne prijave odustati ili je ispraviti nakon predaje
  8. Sastavljanje porezne prijave
  9. Podaci o dohotku i plaćenom predujmu poreza i prireza
  10. Utvrđivanje poreza i prireza za 2013.
  11. Priznavanje izdataka po osnovi uplaćene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi