Prijava poreza na dohodak za pomorce za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Prijava poreza na dohodak za pomorce za 2013.
Stranica:
266.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te socijalno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi uređeno je posebnim pravilima, a ulaskom RH u EU o tome posebno trebaju voditi brigu i pomorci zaposleni na brodu pod zastavom države članice EU-a. Pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2013. ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak. Odredbe o predaji godišnje prijave poreza na dohodak člana posade broda u međunarodnoj plovidbi uređuje Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. – 148/13.) i čl. 85. st. 1. t. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. – 160/13.), a izravnu odredbu vezanu za predaju porezne prijave pomoraca uređuje čl. 128. Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04. – 56/13.).
  1. Koji pomorci obvezno podnose poreznu prijavu
  2. Utvrđivanje porezne osnovice
  3. Dokumentacija koja se predaje uz poreznu prijavu
  4. Dohodci koje pomorci trebaju iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi
  5. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi