Utvrđivanje obveze PDV-a u novim evidencijama i prijavi PDV-a od 1. siječnja 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Utvrđivanje obveze PDV-a u novim evidencijama i prijavi PDV-a od 1. siječnja 2014.
Stranica:
277.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1. siječnja 2014. osim promjene stope PDV-a, kriterija u vezi s nastankom porezne obveze, pretporeza, načina i uvjeta poslovanja poreznih skladišta i dr. promijenio se i sadržaj poreznih evidencija, knjiga I-RA i U-RA te obrazac PDV. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a, izdanih i primljenih računa te način evidentiranja kroz evidencije dali smo u časopisu RRiF br. 9/13., za „dobitaše“, a za dohodaše u časopisu RRiF br. 8/13. U nastavku članka daju se glavne napomene u vezi s novim prijavama PDV-a, nove porezne evidencije te knjigovodstveno evidentiranje i utvrđivanje obveze PDV-a za siječanj 2014.
  1. Uvod
  2. O kojim promjenama porezni obveznici trebaju posebno voditi brigu od 1. siječnja 2014.
  3. Računovodstveno i porezno evidentiranje obveze i pretporeza
  4. Prijave PDV-a za obračunska razdoblja, rokovi predaje i plaćanje PDV-a
  5. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za obračunsko razdoblje
Hashtags:
#PDV, #Porezi